Rozdział I. Definicje

Ilekroć w „Regulaminie Świadczenia Usług” mowa o poniższych zwrotach, należy je rozumieć jako:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. ZECERNIA – oznacza firmę Adrian Szatkowski ZECERNIA.NET z siedzibą w Krakowie przy ulicy Aleksandra Lubomirskiego 7A/12, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 513-003-62-75, REGON: 121393141.
 3. Usługa – oznacza usługi opisane w niniejszym dokumencie oraz innych regulaminach promocji obowiązujących w momencie składania zamówienia. W przypadku usług internetowych zastosowanie mają przepisy określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Klient – osoba, która wyrazi chęć na korzystanie z usług oferowanych przez ZECERNIĘ.
 5. zecernia.net – oficjalny serwis internetowy ZECERNI będący jej wizytówką w Internecie, zawierający wszystkie aktualnie dostępne produkty i usługi opisane w niniejszym Regulaminie. Serwis ten zawiera również odnośniki do innych oficjalnie prowadzonych przez ZECERNIĘ stron internetowych.
 6. Faktura VAT – dokument sprzedaży wystawiany Klientowi po wykonaniu na jego rzecz danej usługi, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa aktualnymi w momencie jej wystawienia.
 7. Panel klienta – moduł dostępny na stronie zecernia.net, udostępniany po zalogowaniu Klientowi zawierający informację o aktualnych zobowiązaniach za wykonane usługi, historie oraz spis faktur VAT, dane klienta do Faktur VAT. Dane zawarte w Panelu Klienta są chronione zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r.poz. 1000, ze zm.).
 8. Hosting – (serwer internetowy) miejsce udostępniane przez dostawcę usług hostingowych, z których korzysta ZECERNIA, na którym znajdują się fizycznie pliki (dokumenty) tworzące stronę internetową.
 9. Arkusz drukarski – 40 tys. znaków ze spacjami.
 10. Arkusz A1 – format papieru o wymiarach 594 × 841 mm.
 11. Akcydens – drobne wyroby poligraficzne, nie będące broszurą ani dziełem.
 12. Broszura – wyrób poligraficzny o objętości maksymalnie na 4 arkusze drukarskie.
 13. Dzieło – książka, wyrób poligraficzny o objętości większej niż broszura.
 14. World Wide Web Consortium – (W3C) organizacja zajmująca się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW.
 15. Ustawa – należy rozumieć jako Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 16. Data wpłaty należności – dzień wpływu zapłaty wynikającej z Faktury VAT na konto bankowe ZECERNI.
 17. Komputer stacjonarny bądź przenośny – urządzenie działające z systemem operacyjnym Linux, Windows, Mac OS, Android, iOS w wersja aktualnie wspieranych przez ich dystrybutorów.

Rozdział II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług przez firmę ZECERNIA oraz zakres jej odpowiedzialności.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne ustawy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Miejscem świadczenia usług jest siedziba ZECERNI. 

Rozdział III. Usługi

ZECERNIA oferuje następujące usługi:

 1. Projektowanie graficzne na potrzeby Internetu.
  Projektowanie graficzne na potrzeby Internetu to usługi mające na celu polepszyć kontakt Klienta ze swoim kontrahentem, poprzez narzędzia internetowe takie jak: strona, serwis czy prezentacja internetowa. Są to następujące usługi:

  1. Projekt graficzny (layout) i kodowanie HTML/XHTML/CSS strony internetowej do postaci portalu, wortalu, serwisu informacyjnego, sklepu internetowego, prezentacji internetowej.
  2. System Zarządzania Treścią.
  3. Tworzenie oraz przystosowywanie komponentów i tworzenie skryptów PHP na potrzeby Internetu.
  4. Inne, określone przez Klienta.
   Jednostką rozliczeniową jest sztuka wykonanej usługi internetowej całościowo.
 2. Projektowanie graficzne i skład do druku.
  Projektowanie graficzne i skład do druku to usługi polegające na projektowaniu grafiki użytkowej: akcydensy, broszury i wydawnictwa zwarte. Są to następujące usługi:

  1. Projekt graficzny (layout) publikacji – akcydensy, broszury, wydawnictwa zwarte.
  2. Skład do druku publikacji, optymalizacja pod wydruk.
  3. Korekta techniczna tekstów.
  4. Inne, określone przez Klienta.
   Jednostką rozliczeniową akcydensów jest sztuka zaprojektowanego akcydensu, w przypadku broszur i wydawnictw zwartych, arkusz wydawniczy.
 3. Szczegółowy cennik za daną usługę, jeżeli nie określa jej niniejszy Regulamin, ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 4. Przeniesienie praw autorskich majątkowych i pochodnych, po wykonaniu usługi, następuje z chwilą całkowitej płatności za Fakturę VAT. Do czasu całkowitej zapłaty za usługę, pełne i wyłączne prawo do zarządzania wykonaną usługą, opisaną na Fakturze VAT, którą ona dotyczy, jest ZECERNIA.

Rozdział IV. Realizacja zlecenia

 1. Przygotowanie zlecenia przed jego realizacją obejmuje do 3 korekt zgłoszonych przez klienta drogą poczty elektronicznej lub osobiście.
 2. Zlecenie uważa się za przyjęte do realizacji w momencie zaakceptowania przez klienta projektu graficznego, przesłanego wcześniej na jego adres e-mail w postaci załącznika z plikiem w formacie jpg lub z linkiem umożliwiającym wyświetlenie projektu w przeglądarce internetowej.
 3. Zlecenie wykonuje się w okresie uzgodnionym z Klientem.
 4. Odbiór zlecenia usług internetowych oraz projektowania grafiki użytkowej następuje poprzez udostępnienie ich na serwerze internetowym. Dostawa usług drukowanych odbywa się w dwojaki sposób, poprzez odbiór osobisty przez Klienta lub wysłanie kurierem na koszt ZECERNI, z prawem do wyboru firmy spedycyjnej przez ZECERNIĘ.
 5. Szczegóły wykonania usług na urządzanie mobilne, niebędące komputerem stacjonarnym bądź przenośnym ustalane są indywidualnie z Klientem. 

Rozdział V. Gwarancja usług
i. Usługi internetowe

 1. Usługi internetowe spełniają oczekiwania określone przez organizację W3C.
 2. Każdy projekt internetowy jest optymalizowany pod wyszukiwarki (SEO) oraz na życzenie Klienta tworzone jest konto do Google Search Console i Google Analytics.
 3. ZECERNIA daje roczną gwarancję od momentu wystawienia Faktury VAT za usługę internetową na poprawne wyświetlanie zawartości, na komputerze stacjonarnym bądź przenośnym w następujących przeglądarkach:
  1. Windows Edge, wersja z roku wykonania usługi.
  2. Mozilla Firefox, wersja z roku wykonania usługi.
  3. Google Chrome, wersja z roku wykonania usługi.
  4. Opera, wersja z roku wykonania usługi.
  5. Safari, wersja z roku wykonania usługi (tylko system operacyjny MacOs/iOS).
 4. Poprawki wynikające z błędnego wyświetlania kodu w przeglądarkach wymienionych w punkcie 2 usuwane są nieodpłatnie przez okres pierwszego roku, niezwłocznie po poinformowaniu o tym fakcie przez Klienta.
 5. Gwarancja określona w pkt. pkt. 3, 4 oraz 5 przestaje obowiązywać z chwilą ingerencji w kod strony przez osoby nie związane żadną umową z ZECERNIĄ.
 6. Istnieje możliwość zoptymalizowania wyświetlania zawartości strony w przeglądarkach starszych niż określone w punkcie 3, za opłatą stanowiącą połowę ceny za wykonaną stronę na każdą wersję przeglądarki osobno. 

ii. Usługi internetowe abonamentowe

 1. Usługi internetowe abonamentowe to:
  1. Utrzymanie domeny – jednostką rozliczeniową jest rok kalendarzowy.
  2. Utrzymanie serwera (hostingu) – jednostką rozliczeniową jest rok kalendarzowy.
  3. Opieka nad wcześniej stworzoną stroną internetową polegająca na edycji jej zawartości – jednostką rozliczeniową jest miesiąc kalendarzowy, z tym że umowę o abonament zawiera się na rok, z możliwością późniejszego jej przedłużenia.
 2. Usługi internetowe abonamentowe opłacane są z góry za dany okres.
 3. Okres wypowiedzenia usługi to miesiąc kalendarzowy poprzedzający zapadalność płatności za kolejny okres rozliczeniowy.
 4. Brak płatności powoduje automatyczne rozwiązanie umowy po upływie minimalnego obowiązywania umowy, które określone są w pkt 1.
 5. Zakres zmian oraz cena opieki nad serwisem, wymieniony w pkt 1 ppkt c określa indywidualna umowa zawarta miedzy Klientem a ZECERNIĄ.

iii. Usługi poligraficzne

 1. Po akceptacji przez klienta projektu graficznego, nie będą przyjmowane dalsze korekty graficzne i układu publikacji zmieniające jej układ.
 2. Do momentu całkowitego zaakceptowania przez Klienta złożonego projektu do druku przyjmuje się ostateczne poprawki do zawartości merytorycznej projektu.
 3. Od momentu pełnej akceptacji publikacji i wysłania jej do druku ZECERNIA nie odpowiada za błędy merytoryczne występujące w publikacji po wydruku.
 4. Odbiór usług poligraficznych następuje poprzez samodzielne odebranie ich przez klienta lub wysłanie kurierem, po wcześniejszej konsultacji z Klientem.
 5. Źródło plików, na których zostały przygotowane pliki do druku, mogą zostać udostępnione Klientowi, poprzez zapłatę przez niego 15% wartości projektu. 

Rozdział VI. Rozliczenia za wykonanie usług

 1. Za wykonaną usługę zostaje wystawiona Faktura VAT.
 2. Faktura VAT stanowi wezwanie do zapłaty zgodnie z art. 455 Kodeksu Cywilnego, z terminem płatności do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia Faktury VAT.
 3. W porozumieniu z Klientem, Faktura VAT może mieć określony dowolny termin płatności, maksymalnie jeden miesiąc kalendarzowy.
 4. Płatność za wykonaną usługę można dokonać poprzez wpłatę na konto bankowe ZECERNI, gotówką, bądź w przypadku udostępnienia usługi danemu Klientowi, poprzez płatności internetowe.
 5. Za zwłokę w zapłacie Faktury VAT będą naliczane odsetki karne w wysokości aktualnie obowiązujących w skali roku za każdy dzień zwłoki.
 6. W przypadku zaległości w płatności Faktury VAT, po terminie płatności może zostać wystawiony monit, którego kosztem zostanie obciążony Klient w wysokości 20 zł brutto, za monit.
 7. W przypadku braku płatności ZECERNIA może rozpocząć procedurę windykacyjną we współpracy z zewnętrzną firmą windykacyjną. W takim przypadku wszystkie koszty windykacji pokrywa Klient.
 8. ZECERNIA może zażądać przed wykonaniem usługi wpłaty zaliczki na poczet jej wykonania w wysokości do 30% wartości zlecenia. 

Rozdział VII. Polityka prywatności

 1. Dane pozyskane za pomocą serwisu internetowego zecernia.net zostaną wykorzystane  do zapewnienia Klientom dostępu do żądanej usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. ZECERNIA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisów należących do ZECERNI obowiązuje Polityka Prywatności.
 3. Odwiedzając serwisy internetowe należące do ZECERNI, Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności..
 4. Polityka Prywatności dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych osób na stronie internetowej ZECERNI.
 5. Bezpieczeństwo:
  1. Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych finansowo / adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL) szyfrowanego kluczem 256-bitowym.
  2. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera.
 6. Wiadomości od ZECERNI:
  1. ZECERNIA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskano dzięki działalności związanej z serwisami należącymi do ZECERNI.
  2. Pod tym określeniem rozumie się informacje niekomercyjne (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, (na wysyłanie, których odbiorca wyraził odrębną zgodę) których rozsyłka dotyczy ZECERNIA.net lub została opłacona przez partnerów jej serwisów.
 7. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisów należących do ZECERNI.
 8. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o nie rejestrowanie się w systemie i nie udostępnianie nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby. 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 lipca 2018 roku.
 2. Inne, szczegółowe postanowienia mogą zostać zawarte w umowie pomiędzy ZECERNIĄ, a Klientem, zawartej pisemnie lub elektronicznie poprzez wymianę korespondencji pocztą elektroniczną bądź poprzez udostępniony Klientowi Panel Klienta na stronie zecernia.net.
Zecernia.net – Odświeżamy Internet | Adrian Szatkowski
Zecernia.net – Odświeżamy Internet | Adrian Szatkowski